Jak u nás můžete investovat

Prioritní investiční akcie

S prioritními akciemi není spojeno hlasovací právo na valné hromadě. Akcionáři mají právo podílet se přednostně na zisku Společnosti, který Společnost za příslušné účetní období vytvořila, a to do výše 7,5 % jmenovité hodnoty každé prioritní akcie. Zbylá část zisku náleží vlastníkům zakladatelských akcií.
S prioritními akciemi je spojeno právo na přednostní podíl na části jiných vlastních zdrojů Společnosti či likvidačního zůstatku, která představuje nebo byla vytvořena z nerozděleného zisku z minulých let, a to do výše 7,5 % jmenovité hodnoty každé prioritní akcie. S prioritními akciemi však není spojeno právo podílet se na distribuci jiných vlastních zdrojů Společnosti nebo likvidačního zůstatku, pokud nepochází z výše uvedeného zdroje.
Prioritní akcie nejsou akciemi s pevným podílem na zisku.

Dluhové instrumenty

Dluhopisový program Připravujeme

Dluhopis (obligace, bond) je cenný papír, který zavazuje emitenta (vydavatele dluhopisu, kterým bude společnost vlastněná fondem) vyplatit jeho majiteli (investorovi) peněžní obnos, uvedený v emisních podmínkách dluhopisu, včetně příslušného úroku a v daném termínu. Na rozdíl od akcie zajišťuje tento druh cenného papíru předem stanovený a pravidelně vyplácený finanční výnos (kupon) a k datu splatnosti dluhopisu obdrží majitel dluhopisu zpět celou investovanou částku. Kuponem se rozumí úrok z dluhopisu, který se udává nejčastěji v procentech z nominální hodnoty dluhopisu. Dluhopisy budou v rámci dluhopisového program vydávány s dobou splatnosti, která bude odpovídat investičním potřebám fondu.


Poskytnutí podnikatelské zápůjčky zajištěné směnkou fondu 

Investor může poskytnout fondu podnikatelskou půjčku, která je zajištěna vlastní směnkou fondu. Doba splatnosti půjčky, její úročení a frekvence vyplácení výnosů jsou uvedeny ve smluvní dokumentaci, která je odsouhlasena oběma smluvními stranami. Obchodní podmínky půjčky (doba splatnosti a úročení) jsou předem stanoveny s ohledem na dobu splatnosti půjčky. Půjčka se poskytuje v souladu s platnou legislativou.

Zajímá Vás možnost investovat?